dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

第一眼看到你可能觉得这个看着有点奇怪

好像在DIOR经典的大小珍珠耳钉上加了一个金属圈吊坠

但是带起来完全就是DIOR+celine完美的mix风格

dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

上耳效果真的是很美很美特别的美

左耳右耳细节不同,刻字也有两种刻字字体,满满的细节感,

啥也别说,如果CELINE原设计师Phoebe的离职让你感到遗憾,那么,千万别错过Dior这个单品

dior 18 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 19 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 20 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 21 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 22 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 23 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环dior 24 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

其它奢侈品推荐:DIOR大小圆金色耳环

dior 10 - dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

WECHAT: 418630:最高版 » dior金属圈吊坠大小珍珠耳环

赞 (0)