DIOR迪奥多层交织复古项链

DIOR迪奥多层交织复古项链

跟之前的多层复古手链是同一系列

上面的吊坠基本都是一样的

jadior的水晶圆牌,镂空水晶五角星

复古铜色三叶草,满钻星星爱心,不规制珍珠

和珍珠小蜜蜂

DIOR迪奥多层交织复古项链

层次感超强

dior 50 - DIOR迪奥多层交织复古项链dior 51 - DIOR迪奥多层交织复古项链dior 52 - DIOR迪奥多层交织复古项链dior 53 - DIOR迪奥多层交织复古项链dior 54 - DIOR迪奥多层交织复古项链

其它奢侈品推荐:DIOR BOOK TOTE塔罗牌系列托特包

dior 108 - DIOR迪奥多层交织复古项链

WECHAT: 418630:最高版 » DIOR迪奥多层交织复古项链

赞 (0)