GUCCI古奇织带鸭舌帽

GUCCI古奇织带鸭舌帽两色,黑色,大红

如果说你不知道这款GUCCI的鸭舌帽有多活

你就别在潮人圈里混了

看是一个简单的鸭舌帽

正品专柜价3280元,但我个人觉得这个价格真心不贵

帽子的尺寸有时候真不比鞋子少

GUCCI这款织带鸭舌帽就有5个码数

千万别小看帽子,我觉要做好帽子

比做衣服,鞋子难太多了

平时也逛了不少帽子店,一两百的帽子就没有一款适合戴在头上的

Gucci绿钻酒神皮带

8 12 - GUCCI古奇织带鸭舌帽1 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽2 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽3 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽4 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽5 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽6 12 - GUCCI古奇织带鸭舌帽7 13 - GUCCI古奇织带鸭舌帽

WECHAT: 418630:最高版 » GUCCI古奇织带鸭舌帽

赞 (0)