chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环

chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环

个款超有细节的耳环

这款第一眼看到就觉得属于仙女级别的耳环

绝对的低调中戴着华丽丽的女神范,无法抗拒

特别是上边的细节,用钻,都特别的有内涵

在专柜一看,我压根没考虑价格多少,就觉得特别的完美,

买单才发现这货跟它的气质一样高贵,价格也特别贵

专柜价格7800,方钻水晶加多种规格的圆钻水晶

chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环值

chanel香奈儿别针字母胸针

1 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环2 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环3 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环4 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环5 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环6 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环7 - chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环

WECHAT: 418630:最高版 » chanel香奈儿双C蝴蝶结冰钻耳环

赞 (0)