DIOR星星圆钻耳环

DIOR金色星星圆钻耳环

在DIOR家真心好久没看到这种一看就知道会成为经典的设计款了

正品900,价格也不算贵,dior设计师居然在一对耳环上设计了3个logo

没购入DIOR耳环正品,你永远不知道,

甚至上边的圆钻全部都是不规则排列,且大小钻的规格也不一样,宝们,珍惜

dior天河石限量版真皮choker

22 - DIOR星星圆钻耳环23 - DIOR星星圆钻耳环24 - DIOR星星圆钻耳环25 - DIOR星星圆钻耳环26 - DIOR星星圆钻耳环27 - DIOR星星圆钻耳环28 - DIOR星星圆钻耳环29 - DIOR星星圆钻耳环30 - DIOR星星圆钻耳环

 

WECHAT: 418630:最高版 » DIOR星星圆钻耳环

赞 (0)